• อินเตอร์เน็ต 28.05.2015 Comments Off on แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

  สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 2.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยในสังคมชนบทสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแต่ในสังคมเมืองสิ่งแวดล้อมเมืองส่วนใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตแบบเมือง ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมในกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม การสร้างและปรับแต่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ จึงเกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อให้สภาพแวดล้อมมีการสร้างสุขภาวะที่ดีจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้
  – การสร้างเมืองที่มีคุณภาพด้านสุขภาวะ โดยลดการขยายตัวของเมืองไปยังพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมรอบเมือง และให้ความสำคัญกับพื้นที่ศูนย์กลางเมืองโดยผ่านมาตรการด้านการบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  – ปัญหาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ อาชญากรรม ยาเสพติด ซึ่งนำมาสู่ปัญหาชุมชนแออัดที่มีสุขภาวะที่ด้อยกว่ามาตรฐาน ซึ่งจะต้องได้รับการออกแบบที่ดี มีองค์ประกอบครบถ้วนของความเป็นชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งงานและบริการพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
  – การสร้างพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้กระจายอยู่ทั่วไป เมื่อมีชุมชนเมืองมีการก่อสร้างหนาแน่นมากขึ้น พื้นที่สีเขียวย่อมลดลงทำให้คุณภาพชีวิตลดลงด้วย
  – สิ่งแวดล้อมในเมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนจึงนำมาซึ่งปัญหาการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เนื่องจากของเสียเหล่านั้นไม่สามารถจัดการได้ด้วยการย่อยสลายตามธรรมชาติได้ เช่น ขยะมูลฝอย น้ำเสียจากกิจกรรม
  – การใช้พลังงานที่สะอาด ใช้อย่างเพียงพอกับกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งที่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ในทุก ๆ ด้าน
  ดังนั้น สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองที่น่าอยู่อาศัยจะต้องมีการปรับปรุงและสร้างสรรค์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง โดยการให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารจากสื่อโฆษณา รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมพื้นที่ย่านธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมเท่านี้ก็จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมสามารถอยู่กับชุมชนไปได้อย่างยั่งยืน

  Tags:

 
WP_Modern_Notepad